About us

ที่มาและความสำคัญ

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นำมาเป็นอาหาร สร้างที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคและทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม นอกจากปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ พืชยังมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นอย่างมาก เช่น บริเวณป่าไม้อุดมสมบูรณ์ก็จะมีฝนตกและช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ 

คนไทยได้อาศัยพึ่งพาพรรณไม้ในการดำรงชีวิตทั้งในด้านของปัจจัยสี่ ศิลป วัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความสุข ทั้งกายและใจ ความรู้ ความสามารถ และผลิตผลต่าง ๆ ที่มีการคิดค้น ปรับปรุงแก้ไข และเลือกสรร ได้ถ่ายทอดต่อเนื่องกันมาจาก บรรพบุรุษ จนถึงรุ่นปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ดังนั้นการเรียนรู้ในวิถีไทย จึงได้เรียนรู้ภูมิปัญญา และบทบาทของ พืชพรรณไปพร้อมกัน